0521-57 00 27 kontakt@capfor.se

Personuppgiftspolicy

Vi inom Capfor Gruppen (Capfor Försäkringsförmedling, Capfor Planering och Lönnehag Redovisning & Rådgivning) värnar om din personliga integritet och eftersträvar en hög nivå av dataskydd. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Denna policy syftar till att ge dig information om hur vi samlar in och använder dina uppgifter, den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Vem är ansvarig uppgifterna vi samlar in?

Personuppgiftsansvarig är det eller de företag du använder dig av inom Capfor Gruppen (har ingått avtal med), vart och ett av bolagen ansvarar för de uppgifter detta bolag behandlar. Vissa uppgifter kan delas mellan bolagen, vilket innebär att det bolag som tar emot dessa uppgifter då blir personuppgiftsbiträde.
I de fall då du valt att arbeta med flera av bolagen i gruppen, delas personuppgiftsansvaret inom ramen för koncernen Capfor Gruppen. Detta innebär att du som registrerad kan vända dig till vilket av de bolag du ingått avtal med som helst för att utöva dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen.

Vad är ”personuppgift” och vad betyder ”behandling av personuppgift”
Uppgifter som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person (som är i livet) kallas personuppgift. Personuppgift kan exempelvis vara: kontaktuppgift, mailadress, personnummer, fastighetsbeteckning, organisationsnummer för enskild firma, kundnummer, fotografier med mera.
För juridiska personen (aktiebolag, förening, handelsbolag, kommanditbolag, stiftelse) är organisationsnumret inte en personuppgift, enbart uppgifter om fysiska personer är personuppgifter.
All hantering av personuppgifter benämns ”behandling av personuppgift”, detta kan till exempel vara: utskick av mail, insamling av uppgifter, strukturering av uppgifter, bearbetning, lagring, överföring, radering o s v.

Vilka krav och grunder finns som gör att vi får behandla dina personuppgifter?
I Dataskyddsförordningen anges att stöd (rättslig grund) måste finnas för att ett bolag ska få behandla personuppgifter. Nedan följer några exempel på omständigheter som gör att vår behandling av personuppgifter får ske och följer gällande lag

 • Fullgörande av avtal. Vi har ingått ett avtal med dig, och i detta ska vi leverera en tjänst vilket kräver att vi behandlar dina personuppgifter
 • Rättslig förpliktelse. Vi omfattas av lagar och föreskrifter som gör det nödvändigt att behandla personuppgifter
 • Berättigat intresse. Vi behandlar dina personuppgifter efter en intresseavvägning, där vi tar avväger vårt berättigade intresse i förhållande till din intigritet
 • Du samtycker till att vi behandlar dina personuppgifter

Ändamål för behandling av personuppgift, och rättsligt stöd.

Hur samlas uppgifterna in?
Oftast samlar vi in personuppgifter direkt från dig, eller i samband med att du använder våras tjänster. Ibland krävs det ytterligare information för att uppgifterna ska vara aktuella, liksom för att vi ska kunna kontrollera att de är korrekta.
Via publikt tillgängliga personuppgifter kan vi samla in mer uppgifter detta kan till exempel handla om kontaktuppgifter, personnummer, fastighetsinformation med mera.
Exempel på sådana platser där publikt tillgängliga personuppgifter kan insamlas är proff.se, minpension.se, transportstyrelsen, lantmäteriet och andra ”samarbetspartners”

Vilka uppgifter är det?
Uppgifterna vi samlar in är direkt kopplade till den tjänst vi utför, detta innebär att vi kan komma att samla in uppgifter som t ex: namn, titel, kontaktuppgifter, arbetsplats, personnummer, fastighetsbeteckning, registrerade bilar, skatteuppgifter och andra ekonomiska uppgifter, betalningsinformation, kontonummer, kontoinformation, faktureringsuppgifter och fotografier.
Information om andra tjänster du använder, hur du använder dem liksom beställningar, användar-id, lösenord och annan information du lämnat till oss är andra exempel.
Inom ramen för våra uppdrag kan vi också komma att hantera personuppgifter om andra personer, detta kan till exempel vara: konsulter, sakkunniga, anställda, avtalsperter och liknande.

Särskilt känsliga personuppgifter
Vi kan för säkerställande av leverans av vårt uppdrag behandla uppgifter om medlemskap i fackförening eller hälsa.

Andra kategorier av personuppgifter
Då vi omfattas av regelverket som avser att förhindra penningtvätt och finansiering av terroristverksamhet kan vi behandla enskilda uppgifter om lagöverträdelser och andra särskilda kategorier av personuppgifter. Exempel: näringsförbud, penningtvätt eller annan brottslig gärning.

Skäl till att vi behandlar personuppgifter.
För att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag (oberoende av vilket bolag i Capfor Gruppen du använder), liksom föra dialog med andra personer kopplade till uppdraget behandlas dina personuppgifter.

Stöd i rättslig förpliktelse, grund för hantering av personuppgifter.

 • Kundkännedom. I vår kundkännedomskontroll insamlas sådana uppgifter för att vi ska följa de regler som ställs exempelvis avseende penningtvätt, skattelagstiftning, försäkringsavtalslagen o d
 • Vi omfattas av specifika regler och lagar detta gör att vi behandlar personuppgifter i syfte att fullgöra våra skyldigheter.
 • Informationssäkerhet. Det är viktigt för oss att upptäcka och förhindra olaglig användning av våra egna/förmedlade tjänster (eller användning som strider mot tjänsternas villkor), vilket ger att vi behandlar personuppgifter.

Stöd i fullgörande av avtal, grund för hantering av personuppgifter.

 • Utförande av tjänster. För att utföra tjänster i enlighet med avtal och överenskommelse behöver vi behandla personuppgifter.
 • Övrig administration. För att hantera fakturering, påminnelser och betalning behöver vi behandla personuppgifter.

Berättigat intresse, grund för hantering av personuppgifter.

 • Utveckling av tjänster. Utveckling av tjänster, processer och vår verksamhet sker löpande vilket innebär att vi behöver behandla vissa personuppgifter detta med noggrann avvägning mot din integritet.
 • För administration av möten behöver vi tillhandahålla effektiv och korrekt dokumentation vilket innebär att vi behöver behandla vissa personuppgifter detta med noggrann avvägning mot din integritet.
 • För administration och redovisning av arvoden.
 • För att tillvarata våra rättigheter vid andra rättsliga anspråk som riktas mot oss.Vårt berättigade intresse av denna behandling är att kunna tillvarata och skydda våra rättigheter vid rättsliga anspråk, administrera relationen till dig som kund eller annan inom ramen för uppdraget.Tillhandahållandet av dina personuppgifter är inte ett lagstadgat krav, men är ett krav som är nödvändigt för att ingå ett avtal med oss som kund. Om du inte lämnar dina personuppgifter till oss har vi inte möjlighet att fullgöra vårt avtal eller uppfylla våra åtaganden i förhållande till dig.

Hur länge sparas personuppgifter?
Vissa personuppgifter makuleras direkt, andra sparas under längre eller kortare tid. Vi sparar inga uppgifter längre än vad vi behöver.
Beroende av lagstiftad skyldighet kan uppgifter komma att sparas upp till en tid om tio år.

Delar vi personuppgifter?
Vi omfattas av sekretess, vilket innebär att vi lämnar ut personuppgifter enbart i särskilda fall då detta krävs för fullgörande av våra avtal med dig eller då lagstiftning kräver detta.

Personuppgiftsbiträden (och underbiträden)
Vi använder oss av programvaror och andra tjänster tillhandahållna av andra företag för att fullgöra våra avtal med dig, liksom för att erbjuda våra tjänster. Dessa företag benämns ”personuppgiftsbiträden”.
Vi använder ”personuppgiftsbiträden” som stödjer oss med:

 • Betallösningar.
 • Marknadsföring.
 • IT tjänster
 • Underkonsulter

Delning av personuppgifter sker i dessa fall enbart i den omfattning som krävs för att uppnå det/de ändamål som är förenliga enligt ovan angivna grunder för behandling av personuppgifter. Vi har skriftliga avtal med samtliga personuppgiftsbiträden, och dessa följer gällande regelverk i t ex dataskyddsförordningen.

Delning av personuppgifter med företag som är personuppgiftsansvariga
Delning sker också av personuppgifter med företag som själva är personuppgiftsansvariga. Detta innebär att vi i dessa fall inte styr hur informationen som lämnas kommer behandlas. Exempel på företag som har eget personuppgiftsansvar är: försäkringsbolag, banker, värdepappersinstitut, revisorer, jurister, polis, skatteverk, försäkringskassa och andra myndigheter m fl allt i enlighet med gällande regelverk/lag och/eller din instruktion.

Personuppgifter kopplade till marknadsföring och evenemang
Har du tagit kontakt med oss för att delta vid något evenemang, begärt offert för våra tjänster, önskat ta del av inbjudningar/nyhetsbrev o.dyl. eller kontaktat någon av våra konsulter utan att vara kund, har vi endast den informationen som du lämnat vid din kontakt med oss.
Vi kan också samla in personuppgifter från externa källor (t.ex. bolagsverket) för att skicka relevant information om våra event, nyheter etc. till personer på företag som vi anser skulle ha nytta av att ta del av våra tjänster.

Vilka personuppgifter vi behandlar
Vi behandlar endast de uppgifter du har lämnat till oss, det kan vara t.ex. namn, kontaktuppgifter, arbetsplats. I de fall vi fotograferar och/eller filmar vid våra evenemang och seminarium behandlar vi även uppgifter om dig i form av bilder och inspelat material.
Vi kan också samla in personuppgifter från externa källor (t.ex. bolagsverket) för att skicka relevant information om våra event, nyheter etc. till personer på företag som vi anser skulle ha nytta av att ta del av våra tjänster.

Vid evenemang och seminarier kan vi komma att behandla uppgifter om allergier och matpreferenser. Dessa uppgifter har vi samlat in från dig i samband med att du anmälde dig till vårt evenemang eller seminarium.

Varför vi behandlar personuppgifter
Vi behandlar dina uppgifter för att kommunicera med dig och skicka marknadsföring till dig. Denna kommunikation omfattar t.ex. utskick av nyhetsbrev, information om Capfor Gruppens olika bolag och inbjudningar till evenemang och föreläsningar.
Vi skickar informationen med stöd av en intresseavvägning och Capfor Gruppens berättigade intresse av att upprätthålla eller skapa en affärsrelation med dig och kommunicera med dig rörande information och evenemang som vi erbjuder som vi tror kan vara av intresse för dig.
Om du har lämnat ditt samtycke behandlar vi istället dina uppgifter för ovan angivna ändamål och för att skicka elektronisk marknadsföring med stöd av ditt samtycke.

Hur länge sparar vi personuppgifter?
Vi sparar aldrig personuppgifter längre än vi behöver. Vissa personuppgifter slängs direkt, andra sparas olika lång tid beroende på vad uppgifterna ska användas till och våra skyldigheter enligt lag. Uppgifter som vi hämtat från externa källor i syfte att skicka marknadsföring, raderas när vi är klara med utskicket. Vi kan också samla in personuppgifter från externa källor (t.ex. bolagsverket) för att skicka relevant information om våra event, nyheter etc. till personer på företag som vi anser skulle ha nytta av att ta del av våra tjänster.
Vi sparar inte personuppgifter från kundevent, om vi inte har inhämtat samtycke om att få använda dem senare i ett visst bestämt syfte. Om du har lämnat ditt samtycke behandlar vi dina uppgifter tills du återkallar ditt samtycke. Du kan enkelt återkalla ditt samtycke närsomhelst genom att avbeställa våra utskick. Du har alltid en möjlighet att när som helst avregistrera dig från fortsatta utskick från oss. Om du avregistrerar dig upphör vi omedelbart med vår behandling av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.
När tiden för hur länge vi sparar uppgifterna har löpt ut kommer vi att på ett säkert sätt radera eller avidentifiera dina uppgifter så att det inte längre går att koppla
dem till dig. Nedan följer några exempel på lagringstider inom Capfor Gruppen

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Personuppgiftsbiträden
Uppgifterna kommer att delas med IT-leverantörer som behandlar uppgifter för vår räkning, s.k. personuppgiftsbiträden. Till exempel kan molntjänstleverantörer komma att få åtkomst till dina personuppgifter. Vi har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med dem vilket bl.a. innebär att de är skyldiga att behandla informationen säkert, korrekt och med sekretess.

Personuppgifter som behandlas i samband med ansökan om anställning

Hur vi samlar in personuppgifter
Vi har endast de uppgifter som du har lämnat till oss i samband med din ansökan.

Vilka personuppgifter vi behandlar
Vi behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss i dina ansökningshandlingar. Sådana uppgifter omfattar namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuell bild, utbildning, utbildningsbetyg, arbetsbetyg och yrkeserfarenhet och andra uppgifter du lämnar om dig själv i din ansökan. Vi genomför tester för vissa kandidatkategorier. I de fallen lämnar vi information om behandlingen av sådana personuppgifter innan testet inleds och ber om ditt samtycke till behandlingen.

Varför vi behandlar personuppgifter
Vi baserar vår behandling på följande rättsliga grunder:

 • För att fullgöra våra skyldigheter och iaktta våra rättigheter inom arbetsrätten.
 • På en intresseavvägning (vi har vägt vårt intresse av att använda uppgifterna mot ditt integritetsintresse).
 • Samtycke

För följande ändamål behandlar vi personuppgifter för att fullgöra våra skyldigheter och iaktta våra/dina rättigheter inom arbetsrätten:

 • Om vi skulle bli föremål för anspråk enligt diskrimineringslagen behandlar vi dina personuppgifter för att kunna tillvarata våra rättigheter.

För följande ändamål behandlar vi personuppgifter med stöd av en intresseavvägning:

 • För att bedöma och överväga olika kandidater utifrån erfarenheter, meriter och studieresultat.
 • För att administrera kallelse och bokning av tid för intervju(-er).
 • För att samla in och granska ditt CV, personliga brev, betyg och examensbevis.

Vår bedömning är att vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter för att Capfor Gruppen  ska kunna rekrytera nya medarbetare till vår verksamhet.

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke:

 • För att genomföra rekryteringstester som utgör en del av rekryteringsförfarandet.
 • För att spara dina uppgifter i en kandidatpool för framtida anställningar som kan passa dig.

Tillhandahållandet av dina personuppgifter är inte ett lagstadgat eller avtalsenligt krav. Du är inte skyldig att tillhandahålla personuppgifterna. Om du inte lämnar dina personuppgifter till oss har vi inte möjlighet att uppfylla våra åtaganden gentemot dig och genomföra rekryteringsprocessen.

Hur länge sparar vi personuppgifter?
Vi sparar aldrig personuppgifter längre än vi behöver. Vissa personuppgifter slängs direkt, andra sparas olika lång tid beroende på vad uppgifterna ska användas till och våra skyldigheter enligt lag. Vi sparar CV och ansökan till ledig tjänst, samt kommunikation i samband med rekrytering som längst i två år (bland annat för att kunna möta eventuella anmälningar om diskriminering). Samtycker du till fortsatt behandling av dina personuppgifter för framtida rekryteringsmöjligheter kommer vi att behandla dina uppgifter för detta ändamål till dess att du återkallar ditt samtycke eller ändamålet upphört.

När tiden för hur länge vi sparar uppgifterna har löpt ut kommer vi att på ett säkert sätt radera eller avidentifiera dina uppgifter så att det inte längre går att koppla
dem till dig. Nedan följer några exempel på lagringstider inom Capfor Gruppen.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Personuppgiftsbiträden
Uppgifterna kommer att delas med IT-leverantörer som behandlar uppgifter för vår räkning, s.k. personuppgiftsbiträden. Till exempel kan molntjänstleverantörer komma att få åtkomst till dina personuppgifter. Vi har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med dem vilket bl.a. innebär att de är skyldiga att behandla informationen säkert, korrekt och med sekretess.

Företag som är självständigt personuppgiftsansvariga
Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas. Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är:

 • Rekryteringsbyråer

Personuppgifter rörande anställda eller uppdragstagare hos leverantörer

Hur vi samlar in personuppgifter
Vi samlar in personuppgifter i samband med det affärsförhållande som finns mellan oss och din arbetsgivare eller uppdragsgivare eller som du lämnar till oss inom ramen för affärsförhållandet.

Vilka personuppgifter vi behandlar
Vi behandlar personuppgifter såsom t.ex. såsom namn, titel, kontaktuppgifter, arbetsgivare eller, i förekommande fall, uppdragsgivare.

Varför vi behandlar personuppgifter

För dig som anställd eller uppdragstagare hos leverantör
Dina personuppgifter som anställd eller uppdragstagare hos en leverantör till oss behandlas i enlighet med avtalet med leverantören för ändamålen fakturahantering, betalning och administration av avtalsförhållandet, hantering av leveranser samt kontakt och kommunikation. Då dina personuppgifter som anställd eller uppdragstagare behandlas gör vi detta med stöd av en intresseavvägning. Vårt berättigade intresse är att kunna administrera avtal och fullgöra våra skyldigheter gentemot våra leverantörer (din arbetsgivare eller uppdragsgivare).

I tillämpliga fall behandlar vi personuppgifter om dig som är anställd eller uppdragstagare hos leverantör för bokföringsändamål, exempelvis avseende fakturering eller betalning av era tjänster eller produkter, denna behandling utför vi med stöd av rättsliga förpliktelser enligt bokföringslagen.

Om du är en enskild näringsidkare
Om du lämnar dina personuppgifter till oss som enskild näringsidkare behandlar vi dina personuppgifter eftersom det är nödvändigt för att fullgöra vårt avtal eller vidta åtgärder som du begär innan ett avtal ingås. Vi behandlar också uppgifterna för att kunna administrera avtalet och ha löpande kontakt med dig samt för att kunna beställa och använda ditt företags tjänster.

Det är inte ett krav att lämna dina personuppgifter till oss. Om du inte lämnar dina personuppgifter, kommer vi inte kunna ingå avtal och därefter fullgöra vårt avtal samt administrera avtalsförhållandet med dig.

Hur länge sparar vi personuppgifter?
Vi sparar aldrig personuppgifter längre än vi behöver. Vissa personuppgifter slängs direkt, andra sparas olika lång tid beroende på vad uppgifterna ska användas till och våra skyldigheter enligt lag. När tiden för hur länge vi sparar uppgifterna har löpt ut kommer vi att på ett säkert sätt radera eller avidentifiera dina uppgifter så att det inte längre går att koppla
dem till dig.
Personuppgifter som vi behandlar i syfte att fullgöra vårt avtal med dig/den leverantör du är anställd eller uppdragstagare hos behandlas som utgångspunkt under den tid det är nödvändigt för att vi ska kunna administrera avtalsförhållandet, utöva våra rättigheter och fullgöra våra åtaganden i förhållande till dig/den leverantör du är anställd eller uppdragstagare hos. Upphör din anställning eller ditt uppdrag hos leverantören eller gentemot oss avslutar vi vår behandling av dina personuppgifter så snart vi fått sådan information från leverantören.
Eventuella uppgifter som rör betalning och där behandling krävs enligt bokföringslagen behandlas i sju (7) år enligt bokföringslagen.
Inaktiva avtal som innehåller dina personuppgifter sparas i tio (10) år på grund av preskriptionstiden i preskriptionslagen.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Personuppgiftsbiträden
Dina personuppgifter delas med aktörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, s.k. personuppgiftsbiträden. Vi lämnar ut dina personuppgifter till:

 • IT- och systemleverantörer som tillhandahåller utveckling samt support för våra system och molntjänster.

Företag som är självständigt personuppgiftsansvariga
Dina personuppgifter lämnas även ut till följande aktörer som själva är personuppgiftsansvariga för sin behandling av dina personuppgifter:

 • Myndigheter om ett sådant utlämnande föreskrivs enligt lag, ex. Kronofogden.
 • Banker och inkassoföretag.

Hur skyddas dina personuppgifter av oss?
Vi är måna om att skydda din integritet. Därför använder vi IT-system som ska skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har rätt att få tillgång till uppgifterna.

Överföring av personuppgifter till tredje land
Vi och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar främst dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från kommissionen om att tredjelandet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder som säkerställer att dina rättigheter skyddas.

Cookies
Om du besöker vår webbsida samlas personuppgifter in genom att vi använder cookies som samlar in information på och från din webbläsare.

Vilka rättigheter har du?
Du har rätt att veta vad vi gör med dina personuppgifter, varför de behandlas, under vilken tidsperiod behandlingen pågår, vilka som tar del av dem och vilka konsekvenser behandlingen får. Nedan följer en mer utförlig beskrivning av dina rättigheter. För att göra dina rättigheter gällande kan du kontakta oss. Kontaktuppgifter hittar du längst ner i denna policy.

Tillgång till dina personuppgifter
Du har rätt att begära att få en bekräftelse från oss om vi behandlar personuppgifter som rör dig, samt i sådant fall begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig, ett så kallat registerutdrag.

Begära rättelse
Vi har ett ansvar för att de personuppgifter vi behandlar är korrekta, men om du – trots våra ansträngningar att ha uppdaterade register – anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig, har du rätt att begära att uppgiften rättas.

Återkalla samtycke med framtida verkan
I den utsträckning som vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke har du rätt att, när som helst, återkalla ditt samtycke till behandlingen med framtida verkan.
OBS! För att kunna tillhandahålla tjänster och produkter behöver vi behandla och hantera dina personuppgifter. Du är dock inte skyldig att lämna personuppgifter till oss. Om du väljer att inte göra det är det inte säkert att vi kan tillhandahålla alla våra produkter och tjänster till dig.

Motsätta dig behandling för direktmarknadsföringsändamål
Du har även rätt att, när som helst, motsätta dig vår behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål. Om du inte vill att vi kontaktar dig för direktmarknadsföring av våra produkter och tjänster kan du kontakta oss genom att ringa, skicka e-post eller brev.
Det ska klart och tydligt framgå vem du är (namn, personnummer, adress) och att du vill bli avregistrerad från direktmarknadsföring.
Vill du inte ha våra e-postutskick kan du med enkelhet klicka på avregistreringslänken i epostutskicket.

Motsätta dig behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse
Du har rätt att motsätta dig behandlingar som stödjer sig på ett berättigat intresse som vi har om du har personliga skäl som rör situationen. Vi får dock fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger integritetsintresset.

Radering
Som kund har du rätt att utan onödigt dröjsmål få följande personuppgifter raderade om någon av följande förutsättningar gäller:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de behandlats för.
 • Om behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar detta.
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas.
 • Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.
 • Om personuppgifter inte har behandlats enligt regleringen.
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Om personuppgifter raderas, kommer vi att underrätta dem som vi har lämnat ut personuppgifter om dig till, om att denna radering har ägt rum. Detta gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebära en alltför betungande insats. Vi kommer även, på din begäran, att informera dig om till vem informationen har lämnats ut.

Begränsning av behandling
Du har även rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du begär att behandlingen av dina uppgifter ska begränsas kan det dock medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid behandlingen begränsats.

Dataportabilitet
Slutligen har du rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format (dataportabilitet). Rätten till dataportabilitet, till skillnad från rätten till registerutdrag, omfattar endast de fall då du har lämnat ditt samtycke till personuppgiftsbehandlingen eller om behandlingen behövs för att vi ska kunna tillhandahålla tjänster till dig enligt det avtal du har ingått med oss. Däremot har du inte rätt att flytta dina uppgifter om vi behandlar dessa på grund av berättigat intresse eller skyldighet enligt lag.

Hur du gör dina rättigheter gällande

Anmälan av överträdelse
Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande regelverk, bör du anmäla det till kontakt@capfor.se snarast. Du kan också lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Skadestånd
Om du har lidit skada på grund av att dina personuppgifter har behandlats i strid med gällande rätt kan du ha rätt till skadestånd. Du kan då begära skadestånd från oss eller väcka skadeståndstalan i domstol. En sådan begäran ska göras skriftligen till kontakt@capfor.se

Samtycken
Du kan återkalla dina samtycken genom att ringa, skicka e-post eller brev, se kontaktuppgifter längre ner.
Det ska klart och tydligt framgå av återkallandet vem du är (namn, personnummer, adress) och vad det återkallade samtycket avser.

Direktmarknadsföring
Om du inte vill att vi kontaktar dig för direktmarknadsföring av våra produkter och tjänster kan du kontakta oss genom att ringa, skicka e-post eller brev.
Det ska klart och tydligt framgå vem du är (namn, personnummer, adress) och att du vill bli avregistrerad från direktmarknadsföring.
Vill du inte ha våra e-postutskick kan du med enkelhet klicka på avregistreringslänken i e-postutskicket.

Begära skadestånd
Om du vill begära skadestånd med anledning av att du lidit skada på grund av att dina personuppgifter har behandlats i strid med gällande rätt kan du anmäla det. Anmälan ska vara skriftlig och innehålla uppgift om fullständigt namn, personnummer och adress och skickas till oss via brev eller e-post, se kontaktuppgifter nedan.

Begära tillgång till personuppgifter
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Begäran ska göras skriftligt, undertecknas av dig samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Skicka begäran till oss via brev eller e-post se kontaktuppgifter nedan.

Begära rättelse/radering av personuppgifter
Skicka e-post till kontakt@capfor.se

Ändringar i vår dataskyddspolicy
Vi kan komma att göra ändringar i vår dataskyddspolicy. Den senaste versionen av dataskyddspolicyn finns alltid på www.capfor.se.

 

Kontaktsätt om möjlighet att maila saknas vänligen se nedan

 

Adress

A F Carlssons Gata 15
Vänersborg

Öppettider

mån-fre: 08.00-17.00
lör, sön: stängt