0521-57 00 27 kontakt@capfor.se

Personuppgiftspolicy

Inledning
Capfor har vidtagit åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade och att behandling sker i enlighet med GDPR (dataskydds förordningen). Personuppgifter är alla uppgifter som kan användas för att identifiera dig.
Capfor är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker av dina personuppgifter. Behandling sker av anställda hos Capfor.
I denna informationstext beskriver vi för dig hur och varför Capfor behandlar dina personuppgifter.

Personuppgifter som behandlas och grund till behandling

Kundförhållande
Vi behandlar dina personuppgifter för att hantera ditt kundförhållande med och fullgöra det kundavtal du ingått med Capfor. Uppgifterna används till exempel för att identifiera dig som kund, vid förberedelser och administration inför ingående av avtal samt för att företa åtgärder som du som kund har begärt innan avtal ingås. Behandling av uppgifter sker även när Capfor kontaktar dig och informerar dig om ändringar med mera som har anknytning till kundavtalet. Behandling av personuppgifter sker även när du som kund elektroniskt mottar information från Capfor, till exempel via sms, e-post eller via inloggning på kundportal för att kunna ta del av information eller för att elektroniskt signera dokument.

Personuppgifter: Laglig grund för behandling
Identitetsuppgifter (till exempel namn) 
Kontaktuppgifter (till exempel adress, mail, telefon)
Kundkontakt (till exempel besökslogg)
(För att uppfylla ingånget avtal med dig som kund. Efter en intresseavvägning.)

Personuppgifter om dig som kund kan komma att behandlas efter att en intresseavvägning har gjorts mellan Capfor berättigade intresse för behandling och ditt integritetsintresse. Sådan behandling kan till exempel avse hantering av arvoden, där sådana är överenskomna mellan dig och Capfor. En sådan behandling är nödvändig för att tillgodose Capfor:s behov av att arvoden bokförs enligt bokföringslagen.

Dina personuppgifter behandlas och lagras även för att uppfylla rättsliga förpliktelser Capfor har, så som att uppnå och säkerställa tillräcklig kundkännedom, genomföra kontroll mot sanktionslistor, bevarande av dokumentation eller utlämnande av uppgifter till myndigheter på begäran.

Personuppgifter: Laglig grund för behandling
Identitetsuppgifter (till exempel namn)
Kontaktuppgifter (till exempel adress)
Kundkontakt (till exempel besökslogg)
(För att uppfylla rättsliga förpliktelser.)

Kontakt med Capfor
Vi kommer att behandla dina personuppgifter när du tar kontakt med oss eller när vi tar kontakt med dig via e-post, brev, kontaktformulär på vår hemsida eller annat vis.

Personuppgifter: Laglig grund för behandling
Identitetsuppgifter (till exempel namn)
Kontaktuppgifter (till exempel adress)
Övriga uppgifter som lämnas vid kontakt med oss (till exempel ärende)
(Efter en intresseavvägning.)

Capfor kommer att behandla dina uppgifter efter att en intresseavvägning har gjorts mellan Capfor berättigade intresse för behandling och ditt integritetsintresse.

Personuppgifter kan komma att behandlas för Capfor:s berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

Samarbetspartner till Capfor
Capfor kan komma att behandla personuppgifter avseende anställda hos en samarbetspartner i syfte att kommunicera med samarbetspartnern, hantera avtalsförhållandet och för att hantera de tjänster som kommits överens om mellan bolagen. Det kan till exempel avse fakturahantering eller deltagande vid konferenser och andra aktiviteter.

Personuppgifter: Laglig grund för behandling
Identitetsuppgifter (till exempel namn)
Kontaktuppgifter (till exempel mailadress)
(Efter en intresseavvägning.)

Capfor kommer att behandla dina uppgifter efter att en intresseavvägning har gjorts mellan Capfor berättigade intresse för behandling och ditt integritetsintresse. En behandling är nödvändig för att tillgodose Capfor behov av att upprätthålla ingången avtalsrelation.

Personuppgifter kan även komma att behandlas för Capfor:s berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

Inhämtande av uppgifter
Vi hämtar information om dig från olika källor.

Vi hämtar information om dig som kund från dig själv i samband med att du blir kund t ex när du tecknar dig för en produkt eller tjänst via oss, att du kontaktar oss eller i samband med att du använder någon av våra digitala kanaler (till exempel e-post och webbportal).

I syfte att upprätthålla en god kund- och registervård kan Capfor komma att komplettera personuppgifterna genom inhämtande från privata och offentliga register.

För att uppfylla rättsliga förpliktelser kan Capfor komma att samköra dina personuppgifter mot sanktionslistor för att genomföra kontroller.

Aktörer som Capfor delar uppgifter med
Capfor delar uppgifter till samarbetspartner, till exempel leverantör av kundportal, i samband med att du tecknar dig för en produkt eller tjänst via oss. I dessa fall är Capfor och vår samarbetspartner båda personuppgiftsansvariga.

Uppgifter kan även komma att delas med vissa tjänsteleverantörer till Capfor, till exempel systemleverantörer och molntjänst leverantörer. I dessa fall agerar tjänsteleverantören enligt instruktioner från oss och får inte använda uppgifterna för egna ändamål.

Vi kan även komma att dela personuppgifter med myndigheter, inkluderat rättsvårdande myndigheter, i de fall vi är skyldiga att göra det. En sådan behandling är nödvändig för att uppfylla rättsliga förpliktelser.

Personuppgifter kan även komma att delas med domstolar, motparter och andra aktörer i samband med rättstvist. En sådan behandling gör Capfor:s berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

Capfor kan även komma att dela uppgifter med potentiella köpare och säljare om verksamheten skulle säljas eller slås ihop med annat företag. En sådan behandling är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra avyttringen eller sammanslagningen.

Plats för behandling
Den behandling som Capfor utför sker inom EU/EES. I de fall Capfor eller en tjänsteleverantör till Capfor skulle överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES säkerställer Capfor att det finns skyddsåtgärder på plats.

Lagring av personuppgifter
Dina personuppgifter kommer att lagras så länge du är kund hos Capfor samt även efter att ditt avtal är uppsagt, i den mån lag kräver det. Det kan till exempel avse bevarande av avtal som visar vad Capfor och du har kommit överens om.

Personuppgifter kommer i övriga fall endast behandlas så länge det är nödvändigt.

Dina rättigheter
Tillgång till dina uppgifter
Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig, ett så kallat registerutdrag.

Begära rättelse
Du har rätt att begära att felaktigt registrerade uppgifter om dig rättas.

Återkalla samtycke
Du har rätt att när som helst återkalla ett eventuellt samtycke till behandling av personuppgifter.

Invända mot behandling för direkt marknadsföring inbegripen profilering
Du har rätt att invända mot att dina personuppgifter används för direkt marknadsföring och avregistrera dig från eventuella kund utskick.

Begära begränsning av behandling
Du har under vissa omständigheter rätt att begära att Capfor begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Under sådana omständigheter kan Capfor eventuellt inte uppfylla de skyldigheter vi har enligt avtal med dig.

Dataportabilitet
Du har under vissa omständigheter och om det är tekniskt möjligt rätt att få ut de personuppgifter som registrerats om dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och ha rätt att överföra dessa uppgifter till en annan aktör.

Radering
Du har under vissa omständigheter rätt att få de uppgifter som registrerats om dig raderade. Detta gäller dock inte om Capfor är skyldigt att bevara uppgifterna enligt lag.

Kontakt och klagomål
Du kan alltid kontakta Capfor om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter.

Kontaktuppgifter: Joakim Dahlén

Telefonnummer: 070-380 98 60

E-post: joakim.dahlen@capfor.se

Datainspektionen är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter. Om du anser att uppgifter om dig behandlats i strid med dataskydds förordningen kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

 

Adress

A F Carlssons Gata 15
Vänersborg

Öppettider

mån-fre: 08.00-17.00
lör, sön: stängt