0521-57 00 27 kontakt@capfor.se

Capfor och Hållbarhet

Capfor Gruppen

som bolagsgrupp arbetar vi aktivt inom området hållbarhet på flera sätt, först i den ekonomiska planering vi genomför för våra kunder och därutöver i arbetet kring förvaltning av sparmedel liksom vid eventuell förmedling av försäkringar med inslag av sparande.

Vår absoluta övertygelse är att en gediget genomarbetad ekonomisk plan där fokus läggs på aspekter kring tid vs. pengar ofta ger nya perspektiv till vad pengar kan och ska användas till. Av erfarenhet vet vi att ett förändrat mindset där fokus läggs på att pengar kan bytas mot tid ofta ger en mer hållbarhetsinriktad konsumtion.
Många av våra kunder upplever en brist på tid, och en relativt ofta förekommande fråga handlar om hur mycket pengar som behövs för att man ska kunna dra sig tillbaka (helt eller delvis). Utifrån vårt perspektiv handlar frågan om hur mycket man behöver först om hur man hanterar de pengar man redan har, och till vad de används. 
De pengar man förfogar över ska i den bästa av världar bidra till ett rikt liv, och för de flesta betyder det detsamma som friheten att själv bestämma över sin tid, och att ha en god hälsa. Mycket sällan handlar det om materiell konsumtion!

Capfor Planering

Vi är anknutet ombud till Svensk Värdepappersservice genom bolaget Capfor Planering och har därmed möjlighet att erbjuda investeringsrådgivning. I de fall då vi genomför investeringsrådgivning omfattas vi av Svensk Värdepappersservice hållbarhetsförklaring, som du kan läsa mer om genom att KLICKA HÄR

 

Capfor Försäkringsförmedling

Som en del av vår verksamhet har vi möjlighet att bedriva försäkringsförmedlingsverksamhet genom Capfor Försäkringsförmedling som är anknutet till förmedlar organisationen Tydliga. I de fall då vi erbjuder eller genomför försäkringsförmedling har vi att hantera frågan om hållbarhet utifrån gällande riktlinjer och direktiv, nedan följer närmare information härom:

Hållbarhet är en viktig fråga och påverkar i hög grad även den finansiella marknaden och vår rådgivning beträffande sparande till dig. För oss är det viktigt att vi alltid agerar i enlighet med kundens bästa intresse. Ett led i detta och en skyldighet vi har är att vara transparenta med hur vi beaktar hållbarhetsrisker så att du som kund kan fatta ett så välgrundat beslut som möjligt.

Här hittar du därför information om hur vi arbetar med hållbarhetsrisker och negativa effekter på hållbarhetsfaktorer samt hur vi integrerar hållbarhet i vår rådgivning till dig. Begreppet hållbarhet omfattar miljöaspekter, sociala aspekter och företagsstyrningsaspekter. En hållbarhetsrisk är till exempel en miljörelaterad händelse som skulle kunna få en betydande negativ påverkan på en investerings värde. Med hållbarhetsfaktorer menas miljörelaterade, sociala och personrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter samt bekämpning av korruption och mutor.

Som en del av vår verksamhet distribuerar vi försäkringar (kapitalförsäkringar och pensionsförsäkringar) och ger råd om finansiella placeringar inom en försäkring, därför kommer i sådana fall fråga dig om dina hållbarhetspreferenser. Om du anser att det är viktigt att de produkter du investerar i beaktar hållbarhet kommer du ha möjlighet att ge uttryck för vilken grupp (miljömässiga eller sociala hållbarhetsfaktorer) som du tycker ska prioriteras. Du kommer även kunna berätta till hur stor del du önskar att vi beaktar det i vår rådgivning i samband med att vi utför den så kallade lämplighetsbedömningen i syfte att hitta de produkter som är lämpliga utifrån din situation och dina önskemål.  

 

I takt med att det kommer nya standarder (taxonomier) från EU och i takt med att det sker en harmonisering av hållbarhetsrapportering i försäkrings- och finansbranschen blir våra möjligheter att integrera detta i vårt arbete bättre, både vad gäller vårt urval av produkter och vår rådgivning till dig. Vår ambition är därför att utveckla vårt arbete med hållbarhet och framöver kunna beakta såväl hållbarhetsrisker som negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer i våra urvalsprocesser.

Vi har en ersättningspolicy som reglerar på vilket sätt våra anställda får ersättning för det arbete de utför. Vårt hållbarhetsarbete påverkar idag inte ersättningar till våra anställda.

Adress

A F Carlssons Gata 15
Vänersborg

Öppettider

mån-fre: 08.00-17.00
lör, sön: stängt