Varför gör vi vad vi gör ?
Varför anlitas vi ?

Vårt varför sammanfattas enklast i en enda mening:

Livet är för kort för att chansa med pengar!

Vår uppfattning är att ekonomi och pengar kan och skall bidra till det liv du önskar dig, ge dig chansen att leva den bästa versionen av ditt liv!

Vi ser det som helt självklart att alla ekonomiska råd som du får skall ligga helt i linje med vad du försöker uppnå.

Utgångspunkten för vårt arbete är vi tillsammans med dig ska skapa så stor sannolikhet som möjligt för att du skall uppnå dina mål, önskningar och drömmar.

Vi vill göra dina ekonomiska beslut enklare, tydligare, välgrundade och i linje med vad du vill uppnå.

Kort sagt vill vi vara delaktiga i att ge dig de bästa förutsättningarna att uppnå dina livsmål!

Livet går inte att leva i repris, vi får bara en chans!
Gör det bästa av din chans, och låt din ekonomi stödja dig i att leva den bästa versionen av ditt liv!

Varför, och av vem, anlitas vi?

  • Vi anlitas av människor med samma värderingar som oss.
  • Av människor som också tycker att ekonomisk rådgivning handlar om så mycket mer än att försöka spå i framtiden om den ena fonden/försäkringen är bättre än den andra.
  • Av människor som vill ta makten över sin ekonomi, sina egna pengar, och låta pengarna bidra till dem i hela deras liv
  • Av människor som inte vill spela med sina resurser, där pengar har ett mätbart värde och tid är ovärderlig

Hur gör vi ?
Vad händer när du träffar oss ?

Vi använder oss av en sedan decennier beprövad process, skapad i Nordamerika.
Processen kallas Financial Life Planning, och tar oss igenom fem grundläggande steg.

1. Introduktion

I detta skede känner inte vi vår kund särskilt väl, kunden känner inte oss heller.
Syftet med detta steg är att lära känna varandra, och i slutändan se om det finns beröringspunkter som motiverar att gå till nästa steg i processen.
Introduktionen är kostnadsfri, och leder i sämsta fall till det konstateras att den person vi träffat redan har skapat en fullständig ekonomisk plan som hen följer.

2. Utforskning

När vi lärt känna varandra lite bättre, är det dags att etablera en grund för en eventuellt framtida samarbete.
Syftet med detta steg är att skapa en ordentlig grund för vårt samarbete.
Vi går igenom det vi kallar vår kunds ”Money Story”/”Ekonomiska biografi”/”egna berättelse om pengar”, värderingar, målsättningar, önskemål och drömmar.
Vi sammanställer det ekonomiska nuläget.

3. Planering

Detta skede inleds med att alla grundläggande fakta som kommit upp på bordet under ”Utforskningen” bearbetas av oss på Capfor.
Vårt rådgivningsteam besitter olika specialistkompetens som vi använder i arbetet med alla fakta, och avsikten med detta arbete är att kunna presentera en tydlig bild för vår klient om klientens nuläge liksom vad som behöver hända ekonomiskt för att mål, önskningar och drömmar skall kunna uppnås.
Till vår hjälp i detta arbete har vi marknadsledande programvara ”GoLife” som tydliggör effekten av olika typer av ekonomiska beslut.

Vi presenterar och diskuterar resultatet av vårt arbete.
En åtgärdslista skapas, tillsammans med en plan för det fortsatta arbetet för vår klient.

4. Genomförande

De åtgärder som beslutas ska nu hanteras, antingen av kunden själv, av oss eller av annan part/specialist vi kommit fram till under planeringssteget.

5. Kontroll, uppdatering och uppföljning

Livet är en pågående förändring, så också den ekonomiska planen.
Uppföljning och uppdatering sker i den takt som krävs i varje specifikt fall, dock minst en gång per år.

Otydliga mål

Dålig insyn

Lite tid

Höga skatter

Onödigt komplext/svårt

Onödigt dyrt

För höga risker

Dåliga räntor

Osäker framtid

Otydlighet

Tydlig plan

Väldefinierade mål

Förenklad situation

Tid över till annat

Lägre skatter

Lägre kostnader

Rätt risker

Rätt räntor

Ordning och reda

Tryggframtid

Tydlighet

Vad gör vi ?
Vad innebär det för dig ?

Till vår hjälp i arbetet Financial Life Planning har vi tillgång till ett internationellt nätverk av rådgivare, marknadsledande programvara, vårt eget rådgivningsteam, vårt nätverk och inte minst de samtal vi har med alla våra klienter.

Våra möjligheter att uppnå våra drömmar stöds eller belastas av de beslut vi tagit liksom kommer ta inom en rad områden…:

Pensionsplanering

Vad kommer du få i pension, och varifrån?
Vilken livsstil önskar du dig vid din pensionering?
Innebär pensioneringen att du inte längre arbetar och får inkomst?
När skall pensionering ske? Hur skall pensioneringen ske?
Vilka konsekvenser får olika typer av uttag av pensionslösningar?
Skall pensionen lyftas som livslång eller tidsbestämd?
Vilka pengar skall tas ut först?

Inkomstplanering

Hur kan inkomst planeras ur skattesynpunkt/försäkringssynpunkt för ett utfall i linje med vad du strävar efter.
Kan du välja att förändra din inkomstsituation, och vad krävs för att göra detta?

Utgiftsplanering

Vilken är din livsstil, vilken livsstil strävar du efter?
Hur hanteras utgifter?
Vilka kostnader är viktiga, vilka kan ”prutas” bort?
Hur prioriterar du dig själv? Vilka kostnader är fasta viktiga och bestående, vilka kostnader kommer finnas kvar i livets olika skeenden?

Spar & Placeringsplanering

Ger du dina pengar de bästa förutsättningarna?
Vilka risker har du råd att ta, vilka risker behöver du ta och vilka risker är du beredd att ta? Betalar du onödigt höga avgifter?
Finns det mål satta för hur dina pengar skall utvecklas, och hur väl ligger resultatet i linje med dessa mål?
Hur hanteras sparande/placeringar för att uppnå det resultat som du önskar?
Hur påverkas dina investeringar av ditt egna och andras beteenden?
Var och Hur ges dina pengar bäst förutsättningar?

Trygghetsplanering

Provkör ditt försäkringsskydd, hur påverkas din ekonomi i olika situationer jämfört med nuvarande Livsstil & önskad Livsstil?
Vad är skillnaden mellan att koppla försäkringsskydd till inkomster och till utgifter?
Betalar du för försäkringsskydd som är anpassat till din tillgångssituation, eller betalar du för ett skydd som är anpassat till ”bra-att-ha”nivån?
Är skyddet kopplat till önskade Livsstil eller slumpmässigt skapat utifrån någons tyckande?

Tillgångsplanering

Är dina tillgångar placerade och fördelade på ett optimalt sätt?
Hur kan fördelning av tillgångar ske med hänsyn tagen till behov och Livsstil (önskad och nuvarande), trygghet inför oförutsedda händelser, behov av inflationsäkring/värdetillväxt med mera?
Skall man separera investeringar man tänkt sig skall ingå i ett framtida generationsskifte från andra tillgångar?

Kreditplanering

Skall lånen amorteras eller inte, och i såfall i vilken takt?
När genomfördes den senaste värderingen av den egedom som  är belånad?
Betalar du rätt ränta eller finns det möjlighet att sänka dina utgifter?
Hur bör så kallade ”in-blanco-lån” planeras för god ekonomisk trygghet?
Hur kan man hantera frågan om studieskulder?
Bevakning av förfallodagar för optimering av räntor och villkor.
Renoveringar/ombyggnationer eller andra situationer där man vill belåna sin bostad… kan detta påverkas av din ålder?

Generationsskiftes planering

Genomgång, diskussion, konsekvensanalys inför ett framtida generationsskifte. Hur påverkas situationen av nuvarande/saknade testamenten och försäkringars förmånstagareförordnanden?
Hur skulle fördelningen ske av de tillgångar man har om ett dödsfall skett igår? Planeringens syfte är att anpassa fördelningen av tillgångar, så de ligger i linje med behov, förmågor och önskemål.

Privatjuridisk planering

Har det upprättats juridiska dokument som stödjer dig och det du vill uppnå i olika situationer?
Är alla dokument i ordning och uppdaterade?
Har dokument upprättats som stödjer önskad livsstil i den situation att du drabbas av t ex en stroke?