Capfor startade i september 2006.

Redan från start var avsikten att erbjuda något nytt och annorlunda som i grunden skulle vägleda våra kunder i riktning mot deras mål och drömmar. Företagets målbild var tydlig, men vid starten saknades verktyg och processer helt eller var alldeles för oskarpa… Under åren 2010, 2011 och 2012 utvecklades vår rådgivningsmodell Financial Life Planning, med hjälp av internationellt etablerade och mycket erfarna personer som Paul Armson, Michael F Kay, George Kinder med flera.
Från 1/1-2013 erbjuder vi Financial Life Planning,  ett fantastiskt redskap och process, som handfast stödjer oss och våra kunder i arbetet att uppnå deras önskningar och drömmar.

Vår drivkraft är att bistå våra kunder i arbetet att uppnå den bästa versionen av deras liv!

Financial Life Planning tydliggör effekten av beslut inom samtliga avsnitt som berör personlig ekonomi (Inkomster/Utgifter, Tillgångar/Skulder, Sparande, Placeringar, Pension, Personförsäkring, Juridik).

Företaget är delägare i utbildnings och programvaruföretaget GoLife, där rådgivare och rådgivningsföretag erbjuds möjlighet att ta del av den erfarenhet och kunskap vi byggt inom Financial Life Planning.

Sedan 2010 har företaget skapat ett internationellt nätverk bestående av ledande Financial Life Planners, Rådgivare, Coacher, Bloggare, Journalister, Författare och opinionskapare. Internationellt är företaget är medlemmar i FPA (Financial Planners Association), Inspiring Advisers, TrustedFP.

Även trots att vårt erbjudande är Financial Life Planning kan vi (när våra kunder så önskar) bistå våra kunder i att genomföra de beslut som fattas kring deras personliga ekonomi. Av detta skäl har vi tillstånd att utföra  rådgivning och förmedling kring personförsäkring liksom värdepapper.
Företaget är vidare anknutet till värdepappersbolaget Svensk Värdepappersservice, och förmedlargruppen Tydliga.
Företaget har inget ägarintresse i något av organisationerna eller företagen.

Företaget tillämpar strikt provisionsfrihet.

Vi tillämpar S-M-A-R-T målsättning för all vår rådgivning, i syfte att säkerställa förväntningar/målsättningar för våra klienter.
(S= Specifikt, M= Mätbarhet, A= Accepterat, R= Relevant, T= Tidsbundet)

Vi är förespråkare för bevisbaserad förvaltning, och använder därmed indexplaceringar framför aktiv förvaltning i de fall då detta kan anses vara lämpligt (till exempel vid placering i globala aktier & svenska aktier).
Vi anser att placering skall vara en långsiktig lösning, där inga krav ska ställas på bevakning eller aktivitet på kort sikt då detta bevisligen leder till motgångar.
Vi anser också att förvaltning skall vara så förutsägbar som möjligt, och så billig som möjligt.

Capfor är Sveriges första företag som erbjuder målinriktad rådgivning i form av Financial Life Planning (FLP).
Våra tillstånd kan kontrolleras på Bolagsverket samt Finansinspektionens hemsidor. Vi besitter specialistkompetens inom Personlig Ekonomisk Planering, Generationsskifte, Privatekonomi, Privat beskattning, Krediter, Personförsäkring, Värdepapper och Beteendestyrd ekonomi.
Våra kompetenser är Licensierade genom Swedsec och Insuresec.

Vår verksamhet omfattas av de tillstånd som erfordras för den rådgivning vi erbjuder, dessa tillstånd kan kontrolleras genom Finansinspektionen liksom Bolagsverket.

Länk till Finansinspektionen
Länk till Bolagsverket

Vi är anknutna till värdepappersbolaget Svensk Värdepappersservice, medlemmar i SFM och vi har valt att ansluta oss till förmedlarorganisatonen ”Tydliga”

I de fall då vår klient ger oss uppdraget att förmedla en finansiell produkt (försäkring, fond eller annat) hanteras detta alltid med följande utgångspunkter:

  • Vid förmedling av finansiella produkter avstår vi från provision, då vi anser att provision kan påverka rådgivning
  • Val av produkt/leverantör sker alltid genom jämförelse av minst tre olika produkter/leverantörer där vi vår klient erbjuds att påverka vilka dessa är
  • Jämförelse av produkt/leverantör sker inom det specifika område där den finansiella produkten skall fylla en funktion för vår klient
  • Val av produkt/leverantör sker också med utgångspunkt i leverantörens historiska förmåga att leverera de värden/den funktion klienten har behov av

Sammanfattningsvis utgår vi vid förmedling från grunden ”Funktion och värde framför pris och provision”

Capfor  har etablerat kontakt med en rad produktleverantörer (direkt eller indirekt genom Svensk Värdepappersservice och Tydliga) i syfte att hantera information, administrativ funktion vid förmedling och skötsel av finansiella produkter med följande finansiella företag/institutioner:
AMF, Alecta, Danica, Folksam, Trygg Hansa, Moderna försäkringar, Movestic, Storebrand, Länsförsäkringar, SEB, Skandia, SPP, Euro Accident, DKV, Nordnet, Avanza, Nordea, Swedbank, Handelsbanken, If, Nordeuropa hälsa, Bliwa, Förenade Liv, Carnegie, Erik Penser, Strukturinvest, Garantum.

Du är välkommen att kontakta oss för att få tillgång till det regelverk vi skapat för vårt arbete, liksom för att få skriftlig information om hur vi hanterar eventuell intressekonflikter, klagomål och annat du tycker är viktigt att få inblick i.

1                             Inledning

Capfor Finansiell Planering har vidtagit åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade och att behandling sker i enlighet med GDPR (dataskyddsförordningen). Personuppgifter är alla uppgifter som kan användas för att identifiera dig.

Capfor Finansiell Planering är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker av dina personuppgifter. Behandling sker av anställda hos Capfor Finansiell Planering.

I denna informationstext beskriver vi för dig hur och varför Capfor Finansiell Planering behandlar dina personuppgifter.

2                             Personuppgifter som behandlas och grund till behandling

Kundförhållande, Financial Life Planning samt försäkringsrådgivning

Vi behandlar dina personuppgifter för att hantera ditt kundförhållande med och fullgöra det kundavtal du ingått med Capfor Finansiell Planering. Uppgifterna används till exempel för att identifiera dig som kund, vid förberedelser och administration inför ingående av avtal samt för att företa åtgärder som du som kund har begärt innan avtal ingås, ge ekonomisk vägledning/råd och biträda exempelvis vid råd om försäkringar och biträda vid ingående av försäkringsavtal samt ge dig tillgång till din webbaserade kundportal.

Behandling av uppgifter sker även när Capfor Finansiell Planering kontaktar dig och informerar dig om regel- eller villkorsändringar, försäkringsvillkor, produkter och tjänster med mera som har anknytning till kundavtalet. Behandling av personuppgifter sker även när du som kund elektroniskt mottar information från Capfor Finansiell Planering, till exempel via sms, e-post eller via inloggning på kundportal för att kunna ta del av information eller för att elektroniskt signera dokument.

Personuppgifter Laglig grund för behandling
Identitetsuppgifter  (till exempel namn, personnummer)

Kontaktuppgifter (till exempel adress, mail, telefon)

Ekonomiska uppgifter (till exempel inkomster/utgifter, tillgångar/skulder)

Kundkontakt (till exempel besökslogg)

Engagemang (till exempel försäkringsinnehav)

För att uppfylla ingånget avtal med dig som kund.

Efter en intresseavvägning.

Personuppgifter om dig som kund kan komma att behandlas efter att en intresseavvägning har gjorts mellan Capfor Finansiell Planering berättigade intresse för behandling och ditt integritetsintresse. Sådan behandling kan till exempel avse hantering av provisioner, ersättningar och arvoden, där sådana är överenskomna mellan dig och Capfor Finansiell Planering. En sådan behandling är nödvändig för att tillgodose Capfor Finansiell Planering:s behov av att arvoden bokförs enligt bokföringslagen.

Dina personuppgifter behandlas och lagras även för att uppfylla rättsliga förpliktelser som Capfor Finansiell Planering har, så som att uppnå och säkerställa tillräcklig kundkännedom, genomföra kontroll mot sanktionslistor, bevarande av dokumentation eller utlämnande av uppgifter till myndigheter på begäran.

Personuppgifter Laglig grund för behandling
Identitetsuppgifter (till exempel namn, personnummer)

Kontaktuppgifter (till exempel adress)

Ekonomiska uppgifter (till exempel tillgångar/skulder)

Kundkontakt (till exempel besökslogg) 

Engagemang (till exempel försäkringsinnehav)

För att uppfylla rättsliga förpliktelser.

Kontakt med Capfor Finansiell Planering

Vi kommer att behandla dina personuppgifter när du tar kontakt med oss eller när vi tar kontakt med dig via e-post, brev, kontaktformulär på vår hemsida eller annat vis.

Personuppgifter Laglig grund för behandling
Identitetsuppgifter (till exempel namn)

Kontaktuppgifter (till exempel adress)

Övriga uppgifter som lämnas vid kontakt med oss (till exempel ärende)

Efter en intresseavvägning.

Capfor Finansiell Planering kommer att behandla dina uppgifter efter att en intresseavvägning har gjorts mellan Capfor Finansiell Planering berättigade intresse för behandling och ditt integritetsintresse.

Personuppgifter kan komma att behandlas för Capfor Finansiell Planering:s berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

Samarbetspartner till Capfor Finansiell Planering

Capfor Finansiell Planering kan komma att behandla personuppgifter avseende anställda hos en samarbetspartner i syfte att kommunicera med samarbetspartnern, hantera avtalsförhållandet och för att hantera de tjänster som kommits överens om mellan bolagen. Det kan till exempel avse fakturahantering eller deltagande vid konferenser och andra aktiviteter.

Personuppgifter Laglig grund för behandling
Identitetsuppgifter (till exempel namn)

Kontaktuppgifter (till exempel mailadress)

Efter en intresseavvägning.

 

Capfor Finansiell Planering kommer att behandla dina uppgifter efter att en intresseavvägning har gjorts mellan Capfor Finansiell Planering berättigade intresse för behandling och ditt integritetsintresse. En behandling är nödvändig för att tillgodose Capfor Finansiell Planering behov av att upprätthålla ingången avtalsrelation.

Personuppgifter kan även komma att behandlas för Capfor Finansiell Planering:s berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

3                             Inhämtande av uppgifter

Vi hämtar information om dig från olika källor.

Vi hämtar information om dig som kund från dig själv i samband med att du blir kund och i samband med att du får råd om försäkringar. Inhämtande sker också i samband med att du tecknar dig för en produkt eller tjänst via oss, att du kontaktar oss eller i samband med att du använder någon av våra digitala kanaler (till exempel e-post, kundportal och elektronisk signering).

I syfte att upprätthålla en god kund- och registervård kan Capfor Finansiell Planering komma att komplettera personuppgifterna genom inhämtande från privata och offentliga register.

För att uppfylla rättsliga förpliktelser kan Capfor Finansiell Planering komma att samköra dina personuppgifter mot sanktionslistor för att genomföra kontroller.

Vi hämtar även uppgifter från andra aktörer, så som försäkringsbolag, i den utsträckning som krävs för att kunna ge dig råd. Det kan till exempel avse information om livförsäkringar. Sådan information inhämtas endast i den utsträckning det är nödvändigt för fullgörande av uppdrag relaterat till ingånget kundavtal. Informationen inhämtas från det försäkringsbolag du har valt och i enlighet med den informationsfullmakt och/eller skötselfullmakt du har givit till Capfor Finansiell Planering.

4                             Aktörer som Capfor Finansiell Planering delar uppgifter med

Capfor Finansiell Planering delar uppgifter till samarbetspartner, till exempel ett försäkringsföretag, i samband med att du tecknar dig för en produkt eller tjänst via oss. I dessa fall är Capfor Finansiell Planering och vår samarbetspartner båda personuppgiftsansvariga och du kommer, utöver den information du får från oss, även att erhålla information från den aktör du valt att teckna avtal med.

Uppgifter kan även komma att delas med vissa tjänsteleverantörer till Capfor Finansiell Planering, till exempel systemleverantörer och molntjänstleverantörer. I dessa fall agerar tjänsteleverantören enligt instruktioner från oss och får inte använda uppgifterna för egna ändamål.

Vi kan även komma att dela personuppgifter med myndigheter, inkluderat rättsvårdande myndigheter, i de fall vi är skyldiga att göra det. En sådan behandling är nödvändig för att uppfylla rättsliga förpliktelser.

Personuppgifter kan även komma att delas med domstolar, motparter och andra aktörer i samband med rättstvist. En sådan behandling görs för Capfor Finansiell Planering:s berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

Capfor Finansiell Planering kan även komma att dela uppgifter med potentiella köpare och säljare om verksamheten skulle säljas eller slås ihop med annat företag. En sådan behandling är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra avyttringen eller sammanslagningen.

5                             Plats för behandling

Den behandling som Capfor Finansiell Planering utför sker inom EU/EES. I de fall Capfor Finansiell Planering eller en tjänsteleverantör till Capfor Finansiell Planering skulle överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES säkerställer Capfor Finansiell Planering att det finns skyddsåtgärder på plats.

6                             Lagring av personuppgifter

Dina personuppgifter kommer att lagras så länge du är kund hos Capfor Finansiell Planering samt även efter att ditt avtal är uppsagt, i den mån lag kräver det. Det kan till exempel avse bevarande av kunddokumentation och avtal som visar vad Capfor Finansiell Planering och du har kommit överens om.

Personuppgifter kommer i övriga fall endast behandlas så länge det är nödvändigt.

7                             Dina rättigheter

Tillgång till dina uppgifter

Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig, ett så kallat registerutdrag.

Begära rättelse

Du har rätt att begära att felaktigt registrerade uppgifter om dig rättas.

Återkalla samtycke

Du har rätt att när som helst återkalla ett eventuellt samtycke till behandling av personuppgifter.

Invända mot behandling för direkt marknadsföring inbegripet profilering

Du har rätt att invända mot att dina personuppgifter används för direkt marknadsföring och avregistrera dig från eventuella kundutskick.

Begära begränsning av behandling

Du har under vissa omständigheter rätt att begära att Capfor Finansiell Planering begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Under sådana omständigheter kan Capfor Finansiell Planering eventuellt inte uppfylla de skyldigheter vi har enligt avtal med dig.

Dataportabilitet

Du har under vissa omständigheter och om det är tekniskt möjligt rätt att få ut de personuppgifter som registrerats om dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och ha rätt att överföra dessa uppgifter till en annan aktör.

Radering

Du har under vissa omständigheter rätt att få de uppgifter som registrerats om dig raderade. Detta gäller dock inte om Capfor Finansiell Planering är skyldigt att bevara uppgifterna enligt lag.

8                             Kontakt och klagomål

Du kan alltid kontakta Capfor Finansiell Planering om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter.

Kontaktuppgifter:

Capfor Finansiell Planering AB
Drottninggatan 12

462 30 Vänersborg

Telefonnummer: 0521-57 00 27
E-post: info (at) capfor.se

Datainspektionen är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter. Om du anser att uppgifter om dig behandlats i strid med dataskyddsförordningen kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen.