Privatekonomi är mer privat än ekonomi….

Privatekonomi är mer privat än ekonomi…
begreppet skulle kanske egentligen bytas till Personlig Ekonomi.

I arbetet med sin egen ekonomi, eller (för den delen) i arbetet som rådgivare bör man dela upp arbetet i en kvalitativ respektive en kvantitativ del.

Kvantitativt består privatekonomin av rena fakta, siffror.

Fakta som i sig anger din betalningsförmåga liksom din förmögenhetssituation.
Dessa fakta består i grunden av uppgifter som din inkomst, saldo på dina bankkonton, nuvarande värde på dina fonder, vilken ränta du betalar på dina lån och allt annat som berör dina faktiska mätbara ekonomiska förutsättningar.

Dessa fakta utgör grunden för den ekonomiska rådgivning du, jag och alla andra möter vid kontakt med traditionella rådgivare från finansbranschen (banker, försäkringsbolag, försäkringsförmedlare m fl).
Det är med dessa fakta som grund bedömningen om du är kreditvärdig eller inte sker, det är med utgångspunkt från dessa fakta din rådgivare lämnar förslag till dig om sparande till pension och allt annat du råkar ut för vid kontakten med finansbranschen.

 

Kvalitativt består privatekonomi av dig, ditt beteende, dina drömmar och mål… av dig som människa, vem du är och hur du är.

Den kvantitativa delen av din Personliga Ekonomi används även den av de rådgivare du möter, men då i syfte att påverka dig till att fatta beslut som ligger i linje med deras och deras företags intressen. Detta kan till exempel ske genom att man identifierar behov som löses med en av deras produkter, eller genom att man skapar förväntningar om ett visst resultat.
För oss själva, personligen, består den kvalitativa delen av detaljer som till exempel hänger samman med våra värderingar, våra beteenden i olika situationer, våra känslor, drömmar och önskningar. Tydligast blir den kvalitativa delen av Personlig ekonomi när man ser program som Lyxfällan, eller hör talas om någon som drabbats av konkurs.
Detta är extremer som ger tydlighet, mer diffust blir det när man ser mer generellt på vår befolkning… dock finns det tydliga exempel på hur vårt beteende, våra värderingar och förväntningar påverkar oss när/om man vänder på lite olika stenar.
Till exempel kan man fundera en stund på vad det är som gjort att vi Svenskar bär en större skuldbörda än många andra länders befolkning, kan detta hänga samman med en tilltro till att ”staten” kommer ta hand om oss…? Eller vad kommer det sig att vi hade rekordstora uttag ur aktiefonder under 2000 – 2003 liksom under 2008, kan det ha med vår rädsla för att förlora pengar på börsfallet?

 

Vår ekonomi och vårt liv lever i symbios med varandra, och i en helt optimal värld stödjer delarna varandra för at skapa den bästa versionen av ditt liv!

Förhållningssättet till privatekonomi behöver inkludera det personliga, rent mänskliga, perspektivet eftersom vi själva, våra drömmar och vårt beteende i allra högsta grad har betydelse för vår ekonomi. MEN anledningen till att inkludera de kvalitativa aspekterna måste vara att visa omsorg och omtanke, inte manipulation eller ”försäljningsteknik”.

Det handlar också om att få en djupare förståelse för att all den information vi bombarderas med oftast kommer från en ”industri” vars agenda är att sälja nyheter.
Tyvärr handlar ekonomiska råd, och nyheter alltför ofta om att påverka dig att fatta engångsbeslut efter engångsbeslut utan att det finns en egentlig långsiktig plan för vad beslutet egentligen ska leda till.

Jag retar förmodligen upp väldigt många personer med denna kommentar, d v s att rådgivningen och nyhetsförmedlingen (som den oftast sker) mer handlar om att påverka dig och mig i riktning mot nytta för dem än om att skapa verklig nytta och värde för oss.

MEN… som ett exempel…
Hur vet du om det råd om fondval du fått verkligen kommer ge dig det du behöver, finns det någon form av förutsägbarhet i rådet? Kan du efter ett år och för all framtid därefter följa din fond och få bekräftat att placeringen utvecklar sig mot ett tydligt mål som stödjer dig i att uppnå förutsättningar att göra det du vill göra i ditt framtida liv?
Eller blir resultatet vad det blir, bra eller dåligt utan någon som helst koppling till en plan?
Blir resultatet omöjligt för dig att jämföra med något annat, när utvecklingen blivit vad den blivit ger dig rådgivaren mängder av fakta som bara rör till det för dig eller får du kunskaper som stödjer dig på resan mot dina livsmål?

Var försiktig med dina beslut, skapa en tydlig plan för vad du vill uppnå, fatta ditt beslut med en plan för hur du ska hantera ett värsta scenario och håll dig sedan till planen!!!

Lyssna lagom på media, påverkas inte till att fatta snabba oövertänkta beslut!
Sila snacket från rådgivare som egentligen bara vill sälja finansprodukter till dig!

 

Debatt inlägg

Hur är det möjligt att ge ett verkligt opartisk, oberoende ekonomiskt råd till någon när rådet betalas i form av provision (fondkickback, eller något annat branschen hittat på) av ett företag som levererar en produkt till kunden?

Enligt vår uppfattning är en förutsättning för att ge opartiska, oberoende råd att man som kund betalar rådgivaren och att betalningen inte hänger samman med en finansiell produkt!

När betalning till en rådgivare sker genom en finansiell produkt kan betalningen inte avse något annat än förmedling (försäljning) av en ny produkt eller att kunden skall behålla den produkt man har (skötsel).

Ekonomisk rådgivning handlar i första skedet om att utröna en kunds nuvarande situation, hur kunden tagit sig dit hen är, vilka beslut hen fattat och varför, vilka förväntningar hen har på sin ekonomi och vad ekonomin skall stödja… Livsstil, upplevelser, pensionering, stödja sina barn, skapa trygghet med mera.

Att ge ett råd till en kund utifrån perspektivet att verkligen sätta sig in i kundens situation, att bidra med verklig nytta och värde innebär att man måste ha en större och bredare bild av vilka råd som kan stödja kunden i att uppnå det hen önskar sig än att välja produkter!

För att ge ett exempel har vi sett närmare på hur pensionsrådgivning kan gå till…

Ett typiskt samtal mellan en kund och en rådgivare inleds efter det att de fått kontakt kanske genom ett samtal där rådgivaren vill träffas för att gå igenom kundens pensionsplaceringar.

Mötet inleds med en social kvart… (skapa ett förtroendefullt trevligt klimat)

Efter den sociala kvarten, ställer rådgivaren frågor till kunden om kundens inkomst, familjesituation, försäkringar, tillgångar och skulder.

En presentation sker av nuvarande pensionslösningar, ofta tillsammans med en jämförelse mellan nuvarande inkomst och den inkomst de pensioner kunden kommer få en dag i framtiden. Man diskuterar de insättningar som sker i pensionslösningarna, och pratar om möjligheten att växla lönekronor till pensionskronor för att på så sätt stärka pensionen ytterligare.

Skatten på lönen kanske är hög, och det finns en möjlighet att få lägre skatt vid pensioneringen allra helst om man vill gå hem tidigare.

Man går igenom de fondval kunden har, och går igenom kundens riskvilja.

Den pensionsprodukt som valts diskuteras och jämförs med andra produkter, och deras egenskaper.

Med allt detta som grund väljs sedan antingen att kunden inleder en löneväxling eller inte.

Produktval för pensionssparandet sker (kanske byts till annat bolag) och man uppdaterar de fondval kunden gjort.

Frid och fröjd kan man tycka MEN…!!!

Vad syftar råden till att skapa?

Vilka faktorer har man att ta hänsyn till för att verkligen säkerställa att kunden uppnår de mål kunden har, oavsett om det handlar om när pensioneringen ska ske eller nivå på inkomster?

Hur påverkar produktvalens avgifter kundens situation och förutsättningar?

Påverkar rådgivarens ersättningar från produkterna resultatet för kunden?

Vilka utgifter kommer kunden ha som pensionär, och vilka inkomster kommer krävas för att möta dessa utgifter. Kan utgifterna mötas med andra besparingar (bankmedel, ISK, fonder och annat)?

Riskvilja är, enligt vår uppfattning, omöjlig att kartlägga utan att först ta reda på vilken risk man har råd att ta och vilken risk man behöver ta för att uppnå den avkastning som krävs…

Har man gått igenom vilken risk kunden faktiskt har råd eller inte råd att ta med sitt pensionssparande? D v s vilka inkomster kommer krävas för att uppnå den levnadsstandard som önskas? Kommer andra tillgångar användas för att uppnå den levnadsstil man önskar sig?

Har man funderat på vilken risk kunden behöver ta för att uppnå den pensionsnivå hen behöver? Med hänsyn tagen till nuvarande värden (pensioner och övrigt), tänkt levnadsstandard och allt nuvarande sparande… vilken risknivå skulle man då välja?

Är det värt att ta högre risk än vad man behöver? (Ska man spela med sitt framtida liv?)

Förstår kunden sambandet mellan risk och värdetillväxt?

Förstår kunden vilken risk man behöver ta, och har råd att ta?

Svaren på dessa frågor och många fler leder allt som oftast bort från de råd de allra flesta får av sin rådgivare, och jag har svårt att tro att detta sker av annat skäl än att värdekedjan i rådgivningen påverkas av hur rådet betalas!

Min övertygelse är att rådgivarna verkligen vill tillföra värde till sina kunder, men i bristen på andra ekonomiska incitament är det för svårt att agera på annat sätt.

Det är verkligen dags för allmänheten att få reda på hur verkligt värdeskapande rådgivning sker, att Finansinspektionen tar ett grepp om detta och undersöker vad ”Financial Planning” och ”Fiduciary” faktiskt betyder och instiftar nya tillståndspliktiga roller!

Du som rådgivare bär ett tungt ansvar för dina kunders framtid, och att då använda sig av branschens argument till att sälja deras budskap är i min värld en mycket farlig väg att välja!

Välj kundens sida fullt ut, gör jobbet ordentligt och beskriv detta för kunden… Hen kommer med glädje betala det pris detta kräver, för att hen ska (så långt som möjligt) säkerställa sin ekonomiska framtid!!!

Vem vill spela med sitt liv?
Man får bara en chans att leva, och livet är för viktigt för att chansa med pengar!!!

Kloka beslut!

Eftr timmar av skrivande närmar vi oss nu färdigställandet av ”en liten skrift om kloka beslut”, och vill gärna bjuda på ett litet smakprov!

Kan pengar köpa lycka???

I en rapport från Institutionen för Psykologi vid Cambridge (27 Maj 2016) kan man läsa följande:

Trots årtionden av forskning som visar mycket små samband mellan konsumtion och lycka, visar nya studier att pengar faktiskt kan öka känslan av lycka om pengarna används på ”rätt sätt” (t ex på erfarenheter eller andra människor). Genom att utgå från en modell om psykologiska samband, utökades studierna genom att argumentera för att individuella skillnader utgör en viktig faktor när man bestämmer vad som ”rätt” typ av utgifter för att öka känslan av välbefinnande. I en studie av mer än 76 000 banktransaktioner, konstaterades att människor spenderar mer pengar på produkter som matchar deras personlighet, och att de personer vars utgifter bättre matchar deras personlighet uppger en högre nivå av tillfredställelse än andra. Denna effekt av psykologiskt samband med lycka var starkare än sambandet mellan lycka och inkomst och/eller andra utgifter. En uppföljningsstudie visade en liknande affekt: Personlighets matchande utgifter ökar positiva effekter… Summan av kardemumman är att när utgifterna matchar din personlighet, tycks det som om pengar faktiskt kan köpa lycka!

Länk till artikeln: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27056977

 

Utifrån detta perspektiv kan man fundera på hur en genomgång av ens utgifter, med fokus på att eliminera onödiga utgifter och prioritering av utgifter som matchar oss skulle påverka oss i vår vardag…
På samma tema kan man fundera kring hur den framtida pensionen skall bli så givande som möjligt… kanske genom att inleda pensionsplaneringen med att skapa en ”bucket-list” som ligger i linje med vem man faktiskt är och vad man VILL göra.
Pensionssparande kanske inte är jättesexigt men med ett betydelsefullt mål i siktet blir det på en gång mycket roligare!!!

Vad har du nytta av och när…?

Alla finansiella tjänster är nog bra… men vilka passar in i din situation och när?

Att arbeta med verkligt värdeskapande rådgivning innebär bland annat att man måste anpassa rådgivningen till det livsskede du befinner dig i.
När vi tillämpar Finansiell Livsstilsplanering bygger vi upp vår rådgivning utifrån sex livsskeenden…

– Ung, Fri och Singel
– DINK’ies
– Familjebyggare
– Medelåldern
– Pensionären
– Det sena livet

Vart och ett av skeendena kännetecknas av olika omständigheter liksom behov, och den ekonomiska planeringen bör anpassas till det som är unikt i varje skeende.

Schablonmässigt kännetecknas till exempel medelåldern av att inkomsterna börjar plana ut, de fasta kostnader man haft minskar i takt med att barn flyttar hemifrån och ens vanor förändras, tiden tycks gå fortare än tidigare i livet, framtiden (pensionen) blir mer påtaglig med mera…

I denna bild har vi skapat en ”schablonmässig” bild av de olika skeendena tillsammans med några kommentarer vi funnit passar på många (med inte alla). Kommentera gärna om saker du inte håller med om, vill lägga till eller annat.

Ditt Liv!

hammock-1031363_1280

Vad är verkligen viktigt för dig…?

Om man ger sig själv chansen att fundera en stund kring vad pengar egentligen betyder i livet, blir svaret olika för olika människor… gemensamt för de flesta är att pengarna på något sätt är ett verktyg. Ett verktyg att använda för att klara livets olika utmaningar, ett verktyg att använda för att förverkliga drömmar, ett verktyg att använda för att kunna leva den bästa versionen man kan av sitt liv!

  • Vilka utmaningar kan du ställas inför i ditt liv?
  • Vilka drömmar vill du förverkliga?
  • Vilken är den bästa versionen av ditt liv?

Det finns ett tydligt samband mellan ekonomi och olycka, att det finns ett lika tydligt samband mellan ekonomi och lycka är omdebatterat, och är ofta en värdeladdad fråga.

”Pengar gör ingen lycklig”, ”De fattigaste människorna är de rikaste”, ”Ju mer pengar desto mer oro”… Ja, Du har säkert hört både dessa och andra visdomsord!

Men hur hänger detta egentligen samman?

Pengar betyder olika saker för olika människor, och tydligt är att pengars värde snarare hänger samman med de känslor pengar skapar än med siffran på utdraget från banken!

Givetvis är en väl tilltagen ekonomisk buffert bättre än ingen buffert alls, men om man lägger sin personliga betydelse för pengar som en grund blir frågan om hur ekonomi och liv hänger samman mycket enklare att besvara!

Grunden till alla ekonomiska råd borde vara att utgå från dina grundläggande värderingar,
d v s det som verkligen är viktigt för dig!

De ekonomiska råden skulle i så fall snarare handla om stödja arbetet mot att skapa förutsättningar för dig att uppnå den bästa versionen av ditt liv, än om att jämföra olika produkter och argumentation för varför du skall köpa fond si/så eller försäkring hit/dit…

Verkligt betydelsefull ekonomisk rådgivning handlar inte om produkter eller försäljning!
Det handlar i grunden om att identifiera dina grundläggande värderingar, dina drömmar och mål… Det handlar om att skapa en uppföljningsbar plan kring din ekonomi, med ett enda mål i sikte!!!

Din Bästa Version Av Ditt Liv!

Vad handlar annars pengar om?

 

 

Brevet alla föräldrar borde skriva….

brev
I våra försök att ge våra barn kunskaper, att vägleda dem förbi de misstag vi själva gjort samlar vi på oss en massa kloka ord som vi försöker få dem att höra på… men allt för ofta märker vi hur vårt budskap passerar helt obemärkt!

I New York Post den 17Juni fanns denna artikel att läsa, mycket läsvärd även för oss Svenskar!

http://www.nytimes.com/2016/06/18/your-money/the-money-letter-that-every-parent-should-write.html?rref=collection%2Fcolumn%2Fyour-money

Lever du det Liv du önskar?

public-domain-images-free-high-resolution-quality-photos-unsplash-0001-1024x819-172373_1024x675

Ett lyckligt och fullt liv…
Att vara delaktig i utvecklingen av en ekonomisk plan som stödjer och ökar möjligheterna för en familj eller enskild individ att uppnå sina livsmål/drömmar är ett oerhört tillfredställande arbete… Men av vad består ett lyckligt liv av egentligen, handlar det egentligen om pengar och ekonomi?

Under de snart tre år vi som enda Svenska företag praktiserat Finansiell Livsstils Planering har vi ofta ställts inför situationer där till synes lyckliga, välbärgade och framgångsrika människor upplever tristess, frustrationer och oro… Ibland hänger detta samman med ekonomisk oro förorsakad av ivrig produktförsäljning av försäkringsbolag/banker eller andra, men minst lika ofta består svaret av fler delar.

Att försöka sig på ett recept för ett lyckligt liv vore både naivt och ett tecken på hybris!!! dock kan vi konstatera att de faktorer vi oftast kommer att diskutera med våra klienter kan sammanfattas till fyra områden.

En god fysisk hälsa.
Du har säkert hört någon uttrycka ”bara man får behålla hälsan”, och faktum är att allt fler av de människor vi möter värderar denna del av sitt liv högre än t ex ekonomiska frågor.
Detta är kanske inte så konstigt, och med tanke på hur gym/PT´s med mera tycks växa fram som svampar är efterfrågan på en god fysisk hälsa förmodligen högre än någonsin.
Att vårda och sköta sin kropp skapar förutsättningar för ett långt, lyckligt och friskt Liv även om det inte kan garanteras bara för att man köper ett gymkort eller tar dagliga promenader…

En god själslig hälsa.
Antalet människor som upplever stress och psykisk ohälsa ökar i vårt moderna snabba samhälle. Faktum är att mycket stor del av våra sjukdomar kan härledas till vår psykiska hälsa. I detta perspektiv är det lite märkligt att vi förenar själslig/psykisk vård med skam… Vi skulle säkerligen ha minst lika stor nytta av ett gymkort för själen eller PT för vår psykiska hälsa som för kroppen (kanske större…).

En god hälsa i/på våra miljöer.
Att uppleva tillfredställelse och tillräcklighet i sitt yrke/på sin arbetsplats är oerhört viktigt.
Att ha en hemmiljö som fungerar med glädje, kärlek och omtanke är för många en dröm man tyvärr inte upplever. Att finna lugn och ro i stunder då det behövs, utmaningar i lagom takt och omfattning, glädje tillsammans med andra människor, känna sig delaktig i andras liv och uppleva att man ingår i ett större sammanhang är faktorer som verkligen påverkar vår uppfattning om våra Liv.

En ekonomi med god hälsa.
Till stöd för ett lyckligt och fullt Liv ingår en ekonomi som skapar lugn och ro, en ekonomi som skapar förutsättningar att uppleva allt det man vill och önskar.
Kostnaderna för hälso & sjukvård ökar stadigt i takt med att vi blir äldre, och för att stödja de tre tidigare delarna krävs en välskött och genomtänkt ekonomi som klarar att stödja vårt Liv HELA Livet!

Tänk att finansbranschen kunnat få allt detta så fullständigt helt om bakfoten… Ekonomisk rådgivning handlar om att skapa förutsättningar för ett fullt och lyckligt Liv, absolut inte om att den ena fonden är bättre än den andra eller att den ena eller andra försäkringen ger bäst trygghet. Det handlar inte om nya häftiga produkter med lockande budskap om bästa värdeökningen eller lägsta skatten… Visst har detta betydelse men först och främst handlar ekonomisk rådgivning verkligen om något mycket större och viktigare, nämligen om DITT LIV både idag och under resten av DITT LIV!

 

Hur står det egentligen till med livet?

ordspråk 1

Under en tid har jag fått anledning att fundera kring de beslut jag själv, och andra för mig viktiga människor, fattar… beslut som ofta har en enorm betydelse på livet.
I dessa tankar kom jag att börja leta någon form av röd tråd som skulle kunna underlätta och stödja besluten så att de faktiskt leder i den riktning jag önskar, och var annars kan man börja än med att kartlägga vad man faktiskt tycker är viktigt…
Att gå igenom sina grundläggande personliga värderingar är en övning som hjälper, stödjer och coachar i en riktning som ligger helt i linje med vem man egentligen är och med det liv man egentligen vill leva….

Tänk dig att få en tydligare bild av vad du egentligen tycker, av vad du egentligen vill och det som verkligen betyder något för dig… Tänk dig att denna bild ligger som en betydelsefull del av grunden för de beslut du tar… Vad skulle det betyda för dig???

Använd gärna dokumentet du hittar genom länken, och hör gärna av dig om vad du tyckte om övningen…

CoreValues